Aa
Chúa Cứu Thế Giê-xu Là Con Đức Chúa Trời
1Thời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri dạy bảo tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách.
2Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế dạy dỗ chúng ta. Đức Chúa Trời đã nhờ Con Ngài sáng tạo vũ trụ, cũng cho Con Ngài thừa kế quyền chủ tể vạn vật.
3Chúa Cứu Thế là vinh quang rực rỡ của Đức Chúa Trời, là hiện thân của bản thể Ngài. Chúa dùng lời quyền năng bảo tồn vạn vật. Sau khi hoàn thành việc tẩy sạch tội lỗi. Chúa ngồi bên phải Đức Chúa Trời uy nghiêm trên thiên đàng.
4Đức Chúa Con cao trọng hơn các thiên sứ nên danh vị Ngài cũng cao cả hơn.
Đức Chúa Con Cao Trọng Hơn Thiên sứ
5Có khi nào Đức Chúa Trời phán với thiên sứ như Ngài đã phán với Chúa Giê-xu:
“Ngươi thật là Con Ta.
Ngày nay Ta đã trở nên Cha của ngươi.1:5 Thi 2:7
Hoặc:
“Ta sẽ làm Cha ngươi,
và ngươi sẽ làm Con Ta?”1:5 2 Sa 7:14
6Hơn nữa, khi đưa Con trưởng của Ngài vào đời, Đức Chúa Trời ra lệnh:
“Tất cả thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con!”1:6 Phục 32:43
7Về các thiên sứ, Ngài phán:
“Ngài làm cho thiên sứ giống như gió
và đầy tớ Ngài như ngọn lửa.”1:7 Thi 104:4
8Nhưng Đức Chúa Trời phán về Con Ngài:
“Ngai Đức Chúa Trời sẽ trường tồn vĩnh cửu.
Chúa dùng công lý cai trị nước Ngài.
9Chúa yêu lẽ công chính, ghét điều gian ác.
Vì thế Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của vua đã cất nhắc vua,
xức dầu hân hoan cho vua nhiều hơn các vua khác.”1:9 Thi 45:6-7
10Đức Chúa Trời phán với Con Ngài:
“Ban đầu Chúa lập nền trái đất
và các tầng trời cũng do tay Chúa dựng nên.
11Trời đất sẽ tiêu tan nhưng Chúa hằng còn.
Vạn vật sẽ rách nát như áo cũ.
12Chúa sẽ cuốn chúng lại như áo dài
như chiếc áo tồi tàn, cũ mục.
Nhưng Chúa vẫn là Chúa Hằng Hữu,
năm tháng Chúa vẫn đời đời bất tận.”1:12 Thi 102:25-27
13Chẳng khi nào Đức Chúa Trời bảo một thiên sứ:
“Hãy ngồi bên phải Ta,
cho đến kỳ Ta cho kẻ thù Con làm bệ chân cho Con.”
14Các thiên sứ chỉ là thần phục dịch được Chúa sai đi phục vụ những người hưởng ân cứu rỗi.