Aa
雅各見天使于瑪哈念
1 雅各復行於途、天主之使者逢之、
2雅各見之曰、是乃天主之軍也、故名其地曰瑪哈念瑪哈念譯即兩軍之義
遣人詣其兄求和
3 雅各遂遣人先往西珥以東田、見兄以掃
4囑曰、可告我主以掃云、爾之僕雅各曰、我旅於拉班家至於今日、
5有牛羊驢奴婢、特遣人告我主、望蒙恩於我主前、
以掃逆之以師甚驚懼
6奉遣者返、見雅各告曰、我儕見爾兄以掃、今率四百人來迎爾、
7雅各恐懼悚惶、以從者及牛羊與駝、分為二隊、
8曰、若以掃來擊一隊、猶遺一隊可逃、
求救於天主
9 雅各遂禱曰、吾祖亞伯拉罕之天主、吾父以撒之天主耶和華歟、昔命我云、返爾故土故族、我必賜恩於爾、
10主所施於僕之恩寵真實、即至微者亦不堪受、昔惟持一仗濟此約但、今令我群從已成二隊、
11我畏兄以掃恐其來擊我、並擊子與母、故祈主拯我脫於其手、
12主曾許我曰、我必施恩於爾、使爾後裔如海沙之多、不可勝數、○
饋獻以掃
13 雅各宿於彼、由其所有者選禮物饋兄以掃
14山羊牝二百、牡二十、綿羊牝二百、牡二十、
15牝駝哺乳小駝者三十、牝牛四十、牡牛十、牝驢二十、小驢十、
16每類各為一群、付於僕手、曰、爾先我往、使各群相離、
17囑其前者曰、我兄以掃若遇爾、問爾為誰、將何往、所驅之群畜屬誰、
18爾則曰、屬我主之僕雅各、欲饋我主以掃以為禮、雅各亦在我後、
19又囑其二、其三、及一切驅群畜者曰、爾曹遇以掃、則當如是告之、
20亦當曰、爾僕雅各在我後、蓋雅各自謂我先饋禮物於兄、使兄復和、然後覿面、庶幾恕我、
21於是禮物先行、是夜雅各宿於隊中、
與天使角力
22夜起、使二妻二婢及十一子、濟雅博渡、
23使家屬濟河、遂使凡所有者俱濟、
24雅各獨留、有一人與之角力、至於黎明、
25其人見己不勝、則擊雅各之股、雅各與角力時、其股受傷、或作其股脫於穴
26其人曰、天將明矣、容我去、曰、爾不為我祝福、必不容爾去、
27曰、爾何名、曰、雅各
天使賜名以色列
28曰、今而後裔不復名雅各、乃名以色列、蓋爾與神與人較量、無不得勝、
29雅各問曰、請以爾名告我、曰、何問我名、遂在彼為雅各祝福、
30雅各名其地曰毘努伊勒毘努伊勒譯即覿神之義言雖與神覿面、而生命尚存、
雅各跛足
31 雅各毘努伊勒時、日方出、股傷而跛、
32因其人擊雅各股、傷其巨筋、故以色列人不食股之巨筋、至於今日、