Aa
拉結以己不育為憂納婢辟拉與夫為妾
1 拉結見己不育、則妒厥姊、謂雅各曰、賜我生子、不然我死矣。
2雅各怒曰、使爾不育者、在上帝、豈在我乎。
3曰、我婢辟拉可與同室、彼生之、我撫之、我因以得子。
4遂以婢辟拉予夫同室。
但生
5 辟拉懷妊生子。
6拉結命名、曰、上帝祐我、聽我祈、賜我一子、
納大利生
7 辟拉再妊生子、
8拉結命名納大利、曰、我與姊力爭得利。
利亞亦與其夫納婢悉帕為妾
9 利亞久不妊、以婢悉帕與夫同室。
迦得生
10 悉帕生子、
11利亞命名伽得、曰、幸甚。
亞設生
12 悉帕再生子、
13利亞命名亞設、曰、我蒙福祉、群女將謂我有福。○
以薩迦生
14麥秋至、流便往於田、獲風茄、奉母利亞拉結利亞曰、請以爾子之風茄與我。
15曰、爾奪我寵、豈微故耶、今欲奪我子之風茄乎。拉結曰、為汝子之風茄、是夜可與夫偕寢。
16雅各自田歸、利亞出迓之、曰、爾與我偕入室、我舍我子之風茄、以得爾、故是夜與之同室、
17上帝俯念利亞、賜之懷妊、生五子、
18利亞命名以薩迦、曰、昔以婢與夫、今蒙上帝給我值。
西布倫生
19 利亞復妊生六子、
20命名西布倫、曰、上帝賜我嘉賚、我生六子、夫必偕我。
21後生女、命名底拿、○
拉結生約瑟
22上帝眷念拉結、俯聽其祈、使之誕育、
23懷妊生子、曰、上帝已洒我恥矣。
24乃命名約瑟、曰、耶和華必復賜子。
雅各欲返故土
25 拉結約瑟雅各拉班曰、請遣我歸、返於故土。
26我為妻子、役事於爾、乃爾所知、盍以妻子賜我、以遣我歸。
拉班止之復彼此定約
27 拉班曰、我知耶和華緣爾錫嘏於我、若得蒙爾恩、與我偕居、
28請言其值、而我給之。
29曰我為爾服役、牧汝群畜、是爾所知、
30當我之未至也、所有鮮少、迨我既至、耶和華錫嘏於爾、滋育繁多、然我欲成家、將至何時乎。
31拉班曰、我何以酬爾。曰、爾欲相酬、無需他物、惟有一事、若許則仍為爾牧。
32今我將徧閱爾群畜、凡斑駁成點之山羊、及棕色之綿羊、悉驅之出、以為我值、
33異日我值置於汝前、凡山羊非斑駁成點、綿羊非棕色者、即擬我盜、可也。我之公義、以此可徵。
34拉班曰、可如爾言、
35當日將牡山羊之有圈點者、牝山羊之斑駁成點、兼雜白文者、及綿羊之棕色者、悉付己子、
36移之遠方、相去三日、惟雅各仍牧拉班之餘羊。○
雅各用策因而致富
37遂將楊柳杏楓之枝、擇其嫩者、剝皮成文、使枝之白間露、
38置枝於溝壑水槽、群畜來飲之處、與群相對、使畜飲時、牝牡相誘、
39群畜附枝相誘、遂產斑駁圈點者。
40雅各將羔羊區別之、以己群驅在一方、與拉班群中、所有圈與棕色之羊相對、不與拉班羊相雜。
41遇畜之肥健者相誘、雅各置枝於水道、而當其前、使附枝相誘。
42若畜之贏弱者、不置之、如是弱歸拉班、肥歸雅各
43且生息繁多、牲畜奴婢駝驢、不可悉數、