Aa
撒拉卒記其享壽之年
1 撒拉享壽一百二十七歲、是乃撒拉在世之年、
2撒拉死於基列亞巴、即迦南地之希伯侖亞伯拉罕至、為撒拉哀慟哭泣、
3後、亞伯拉罕起、離死者、謂族人曰、
4我於爾中寄居為旅、請在此以片地予我、以為塋地、可葬我當前之死者、
5族人答亞伯拉罕曰、
6吾主請聽、爾在我中為尊大之牧伯、請於我塋地間、擇其佳者、以葬爾之死者、我中必無人禁爾葬爾死者於其塋地、
亞伯拉罕麥比拉
7 亞伯拉罕起、對其地居民、即族人、鞠躬、
8語之曰、爾若有心使我葬我當前之死者、請聽我、為我祈瑣轄以弗崙
9以其田隅麥比拉穴歸我為業、使我於爾中有塋地、彼予我此穴、我必足予以值、
10時、以弗崙坐於族人中、族人以弗崙遂於入邑門之族人前、謂亞伯拉罕曰、
11我主、不然、請聽我言、我給爾此田、亦給爾田間之穴、在同族人前、皆給爾、可葬爾死者、
12亞伯拉罕對居民鞠躬、
13於居民前、謂以弗崙曰、惟願爾聽我言、我必以銀給爾田值、爾可受之、後方以我之死者葬於彼、
14以弗崙亞伯拉罕曰、我主請聽、此田值銀四百舍客勒、約銀二百兩
15爾我之間、何足道哉、請葬爾死者、
16亞伯拉罕以弗崙之言、乃尋以弗崙族人前所言者、以商賈通用之銀、權四百舍客勒予以弗崙
17於是以弗崙田在麥比拉、在幔利前者、田與田間之穴、及田中四圍之樹、俱定與亞伯拉罕為業、
18亞伯拉罕以弗崙同邑之族人前所購者也、
撒拉於此
19後、亞伯拉罕以妻撒拉葬於幔利麥比拉田之穴中、幔利希伯侖、在迦南地、
20自此彼田、及田間之穴、即亞伯拉罕族人所購者、俱定與亞伯拉罕為業、以為塋地、