Aa
亞伯蘭撒萊不育與夫納婢夏甲為妾
1 亞伯蘭撒萊不育、有伊及婢名夏甲
2撒萊亞伯蘭曰、主不賜我生育、爾且與我婢同室、我或可因之得子、亞伯蘭撒萊言、
3時、亞伯蘭迦南地、已歷十年、妻撒萊伊及夏甲、進於夫為妾、
夏甲慢主母因受窘辱遂逃避
4遂與夏甲同室、夏甲孕、自覺有孕、遂藐視主母、
5撒萊亞伯蘭曰、我之受辱、職爾之故、我置我婢於爾懷、彼覺有孕、即藐視我、願主在爾我之間、判其是非、
6亞伯蘭撒萊曰、婢為爾所治、原文作在爾手中可任意以待、撒萊苦待夏甲夏甲逃遁以避之、
主之使者遣之回
7主之使者遇之於野、在泉旁、其泉在書珥之道、
8曰、撒萊夏甲、適從何來、將欲何往、曰、我逃遁以避主母撒萊
9主之使者謂之曰、可歸主母所、聽其苦待爾、
使者示夏甲必生子其嗣將來如何
10主之使者又曰、我必使爾後裔蕃衍、不可勝數、
11主之使者又曰、爾今懷孕、將生一子、因主俯聞爾苦、可命名以實瑪利以實瑪利譯即天主俯聞之義
12彼將為野人、攻眾而眾必攻彼、其所居地、在諸兄弟之東、
13夏甲蒙主諭示、即籲主名曰、爾乃俯鑒我之天主、蓋曰、主俯鑒我後、得瞻仰主、
14緣此名其井曰拉海萊井、拉海萊譯即永生天主俯鑒之義即在加叠巴列之間、
以實瑪利
15後、夏甲亞伯蘭生子、亞伯蘭夏甲所生之子曰以實瑪利
16夏甲亞伯蘭以實瑪利時、亞伯蘭年八十有六歲、