Aa
伊及法老因愚弄以色列必受重報
1 約雅斤被擄後第十年、十月十二日、主有言諭我曰、
2人子、爾面向伊及法老、向向或作指彼與伊及全地言未來事、
3爾當言曰、主天主如是云、伊及法老歟、我必臨至罰爾、爾若爾河中巨龍、龍或作鱷自言此河屬我、為我所造、
4我必以鈎鈎爾腮、或作我必以圈貫爾腮使爾河之諸魚附爾鱗、遂曳爾與附爾鱗之諸魚、以出爾河、
5必將爾與爾河之諸魚擲於郊、必偃仆於野、不收不集、我必使爾為地上走獸、空中飛鳥所食、
伊及必敗落
6 伊及一切居民、必知我乃主、以色列族賴伊及人、伊及人乃若蘆葦之杖、
7彼執爾手、爾則斷折、使彼傷其肩、彼倚爾時、爾則斷折、使彼損其腰、使彼損其腰或作使彼腰骨閃錯
8故主天主如是云、我必使鋒刃臨於爾、自爾中翦滅人與畜、
9伊及王自言此河屬我、為我所造、故伊及地必荒蕪、變為沙漠、彼則知我乃主、
10我必降罰於爾、及爾諸河、使伊及地盡成荒墟、變為沙漠、自密奪密奪又作密革奪下同敘以尼、以及古實交界之地、
11人足不經於其中、獸蹏不過於其中、並無民居處、歷四十年、
12我必使伊及地荒蕪、與他地荒蕪無異、使伊及諸邑傾圮、與他邦之邑傾圮無異、歷四十年、我將伊及人散於列邦、播於各地、
越四十年必稍復興
13主天主如是云、歷四十年後、伊及民散於列邦、我必集之、使出於彼、
14必返伊及民之俘囚、或作必使伊及復振興使歸巴忒羅地、即其故土、在彼為卑弱之國、
15列邦中為至卑弱之國、不得復自高於列國、不得復自高於列國或作不得復向列國驕傲我使其民稀少、不得復轄制列國、
16以色列族必不復賴之、不復從之、若復從之、則有罪愆被記、其時彼則知我乃主天主、○
巴比倫尼布甲尼撒必得伊及為勞
17 巴比倫尼布甲尼撒在位、第二十七年、正月朔、主有言諭我曰、
18人子、巴比倫尼布甲尼撒、使其軍旅環攻推羅、勞苦已極、首各除髮、肩各裂皮、彼與軍旅、攻推羅辛勤、未得犒勞、
19故主天主如是云、我必以伊及地賜於巴比倫尼布甲尼撒、擄掠其民眾、攘奪其貨財、可為其軍之犒勞、
20主天主曰、王與軍旅、攻推羅勤勞、乃為我而行、故我以伊及地賜之、以為賞賚、
以色列必復振興
21當是日我必使以色列族挺然復興、原文作當是日我必使角為以色列族而萌亦必使爾以西結得啟口於其間、彼則知我乃主、