Aa
民見摩西久不下山共迫亞倫為造犢像
1民見摩西遲延不下山、遂紛集於亞倫前、曰、起、為我儕造神、可為我前導、蓋導我儕出伊及摩西、不知其何遇、
2亞倫謂之曰、可往脫爾妻與子女垂耳之金環、攜以給我、
3於是民眾遂脫垂耳之金環、攜之予亞倫
4亞倫由其手受之、以鑄犢、以鑿修之成形、民彼此云、以色列人歟、此即導爾出伊及之神、
5亞倫見之、遂建祭臺於其前、亞倫又宣告曰、明日乃耶和華之節筵、或作明日乃節期崇事耶和華
6明日、民夙興、獻火焚祭與平安祭、坐而飲食、起而嬉戲、○
天主震怒
7主諭摩西曰、往哉下山、蓋爾民、即爾所導出伊及地者、皆已敗壞、
8速離我所命之之道、鑄犢崇拜祭祀、且云以色列人歟、此即導爾出伊及之神、
9主又謂摩西曰、我觀此民、乃強項之民、
10爾且聽我、我將震怒而盡滅之、使爾後裔成為大族、
摩西祈主息怒
11 摩西在其天主耶和華前、懇求曰、斯民乃主之民、主昔以大能大力、導之出伊及、今何怒之甚烈乎、
12何為使伊及人云、耶和華導之出伊及、特欲加害於彼、殺之山中、滅之於地、求主轉怒回瞋、不降所言之禍於主之民、
13求主憶念主之僕亞伯拉罕 以撒 以色列、昔主指己而與之誓云、我必使爾後裔如天星之多、所許之全地、必賜爾後裔以為永業、
14於是主悔其前言、或作轉怒回瞋不降所言之禍於己民、
摩西持法板下山
15 摩西退而下山、執二法板於手、板之二面有文字、此面有文、彼面亦然、
16其板乃天主所作、其上之文字、亦為天主所書、或作亦為天主之文字鐫於板上、
17約書亞聞民大呼、謂摩西曰、營中有閧聲、
18曰、此非戰勝之聲、亦非戰敗之聲、所聞者乃謳歌之聲、
怒碎法板
19 摩西近營、見犢、又見民舞蹈、怒甚、以手中二板擲於山下而碎之、
毀犢成灰
20以所造之犢、焚以火、搗為粉、灑於水、令以色列人飲之、
21摩西亞倫曰、斯民於爾何為、竟使之陷於重罪、
亞倫自辨造犢情由
22 亞倫曰、我主毋怒、爾知斯民專於作惡、
23謂我曰、為我儕作神、可為我前導、蓋導我出伊及摩西、不知其何遇、
24我謂之曰、凡有金飾、可脫之以予我、我以金投之火中、此犢乃出、
25摩西見民縱肆、為亞倫所縱容、致恥辱於敵、
摩西傳令誅拜犢者
26 摩西乃立於營門曰、凡歸主者可來就我、於是利未子孫、咸集就摩西
27摩西謂之曰、以色列天主耶和華如是命曰、爾曹各繫刀於腰、在營中往來、從此門至彼門、拜犢者、無論兄弟朋友鄰里、盡殺之、
28利未人遵摩西所命而行、是日、民中死亡者約三千人、
29摩西利未人曰、爾能不顧己之子女兄弟、今日必得奉事主之職、並蒙主今日賜福於爾、○
為民祈禱
30明日、摩西告民曰、爾獲大罪、我今登山覲主、或可使爾之罪得赦、
31摩西復覲主曰、斯民獲大罪、為己鑄金神、
32今求主免其罪、不然、求主塗抹我名於主所錄之册、
33主諭摩西曰、孰獲罪於我、我將塗其名於我之册、
34今爾導民往我所言之地、我之使者必為爾前導、迨我討罪之日、我將討其罪、
35於是主降災於民、緣其造犢、即亞倫所造之犢、