Aa
特選比撒列 亞何利亞伯二人製造會幕及諸器具
1主諭摩西曰、
2我特選召原文作我以名召猶大支派戶珥烏利比撒列
3我以天主之神充之、使有智慧聰明知識、能作百工、
4能思妙法以製金銀銅、
5能鐫寶石以鑲嵌、能刻木作諸工、
6我又選支派亞希撒抹亞何利亞伯以輔之、凡其心有智慧者、我更賦之以智慧、使可作凡我所命爾者、
7即會幕法匱、法匱上之贖罪蓋、並會幕中之一切器具、
8案與其器具、精金之燈臺與其一切器具、及焚香臺、
9火焚祭臺與其一切器具、並洗濯之盤與盤座、
10在聖所奉事時所用之繡華衣、與祭司亞倫之聖衣、並其諸子供祭司職所衣之衣、
11膏油及在聖所所用之香、彼等悉當遵我所命爾者而作、○
復命守安息日
12主諭摩西曰、
13以色列人云、爾曹當守我安息日、此安息日、於我與爾曹間歷代為證、俾爾知我耶和華使爾成聖者、
14當守安息日、以為聖日、凡犯之者必治之死、於是日操作者必滅絕於民中、
15六日間可操作、至第七日、乃大安息日、在主前為聖日、凡於安息日操作者必治之死、
16以色列人當歷代守安息日以為永約、
17安息日乃我與以色列人之間永世為證、蓋六日間我耶和華創造天地、至第七日、乃止而安息、○
以二法板賜摩西
18天主在西乃山諭摩西畢、賜之二法板、即石板、其上之字、乃天主親手天主親手原文作天主之指所書者、