<< Luke 22:34 >>

本节经文

 • New King James Version
  Then He said,“ I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny three times that you know Me.”
 • 新标点和合本
  耶稣说:“彼得,我告诉你,今日鸡还没有叫,你要三次说不认得我。”
 • 和合本2010(上帝版)
  耶稣说:“彼得,我告诉你,今日鸡还没有叫,你要三次说不认得我。”
 • 和合本2010(神版)
  耶稣说:“彼得,我告诉你,今日鸡还没有叫,你要三次说不认得我。”
 • 当代译本
  耶稣说:“彼得,我告诉你,明早鸡叫之前,你会三次不认我。”
 • 圣经新译本
  耶稣说:“彼得,我告诉你,今天鸡叫以前,你会三次说不认得我。”
 • 中文标准译本
  耶稣却说:“彼得,我告诉你:今天鸡叫以前,你会三次否定认识我。”
 • 新標點和合本
  耶穌說:「彼得,我告訴你,今日雞還沒有叫,你要三次說不認得我。」
 • 和合本2010(上帝版)
  耶穌說:「彼得,我告訴你,今日雞還沒有叫,你要三次說不認得我。」
 • 和合本2010(神版)
  耶穌說:「彼得,我告訴你,今日雞還沒有叫,你要三次說不認得我。」
 • 當代譯本
  耶穌說:「彼得,我告訴你,明早雞叫之前,你會三次不認我。」
 • 聖經新譯本
  耶穌說:“彼得,我告訴你,今天雞叫以前,你會三次說不認得我。”
 • 呂振中譯本
  耶穌說:『彼得,我告訴你,今天雞還沒有叫,你就要三次否認我、說不認識我了。』
 • 中文標準譯本
  耶穌卻說:「彼得,我告訴你:今天雞叫以前,你會三次否定認識我。」
 • 文理和合譯本
  曰彼得、我語汝、今日鷄尚未鳴、爾將三言不識我矣、○
 • 文理委辦譯本
  曰、彼得、吾語汝、今日鷄鳴之先、爾將三言不識我、○
 • 施約瑟淺文理新舊約聖經
  耶穌曰、彼得、我告爾、今夜鷄鳴之先、爾將三次言不識我、
 • 吳經熊文理聖詠與新經全集
  耶穌應曰:『予實語汝、今宵雞鳴以前、行見汝三背予矣。』
 • New International Version
  Jesus answered,“ I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny three times that you know me.”
 • New International Reader's Version
  Jesus answered,“ I tell you, Peter, you will say three times that you don’t know me. And you will do it before the rooster crows today.”
 • English Standard Version
  Jesus said,“ I tell you, Peter, the rooster will not crow this day, until you deny three times that you know me.”
 • New Living Translation
  But Jesus said,“ Peter, let me tell you something. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny three times that you even know me.”
 • Christian Standard Bible
  “ I tell you, Peter,” he said,“ the rooster will not crow today until you deny three times that you know me.”
 • New American Standard Bible
  But He said,“ I tell you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied three times that you know Me.”
 • American Standard Version
  And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, until thou shalt thrice deny that thou knowest me.
 • Holman Christian Standard Bible
  “ I tell you, Peter,” He said,“ the rooster will not crow today until you deny three times that you know Me!”
 • King James Version
  And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
 • New English Translation
  Jesus replied,“ I tell you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied three times that you know me.”
 • World English Bible
  He said,“ I tell you, Peter, the rooster will by no means crow today until you deny that you know me three times.”

交叉引用

 • Mark 14:30
  Jesus said to him,“ Assuredly, I say to you that today, even this night, before the rooster crows twice, you will deny Me three times.”
 • John 13:38
  Jesus answered him,“ Will you lay down your life for My sake? Most assuredly, I say to you, the rooster shall not crow till you have denied Me three times.
 • Matthew 26:34
  Jesus said to him,“ Assuredly, I say to you that this night, before the rooster crows, you will deny Me three times.”
 • Matthew 26:74
  Then he began to curse and swear, saying,“ I do not know the Man!” Immediately a rooster crowed.
 • John 18:27
  Peter then denied again; and immediately a rooster crowed.
 • Mark 14:71-72
  Then he began to curse and swear,“ I do not know this Man of whom you speak!”A second time the rooster crowed. Then Peter called to mind the word that Jesus had said to him,“ Before the rooster crows twice, you will deny Me three times.” And when he thought about it, he wept.