Aa
大衛遣使弔哈嫩喪父哈嫩辱之
1此後亞捫王死、子哈嫩繼之為王、
2大衛曰、昔哈嫩拿轄曾厚待我、今我必厚待哈嫩、於是大衛遣臣僕往哈嫩所、唁其父喪、大衛臣僕至亞捫人之地、
3亞捫人之侯伯、謂其主王哈嫩曰、大衛遣使唁王、王以為大衛果敬王父乎、彼遣其臣僕見王、乃欲窺探我城、以傾毀之、
4於是哈嫩大衛臣僕、薙其鬚之半、中截其衣、使露其下體而遣之歸、
5其人深以為恥、或告大衛王、遂遣人迎之、命之曰、暫居耶利哥、俟鬚長而後歸、○
亞捫人假兵募卒欲與大衛
6 亞捫人知大衛必憾之、或作亞捫人見己於大衛前有惡名遣人招募伯利合亞蘭人、及瑣巴亞蘭人、步卒二萬、又招募瑪迦王之人一千、多伯人一萬二千、
大衛約押 亞比篩戰敗之
7 大衛聞之、遂遣約押率英武之全軍、
8亞捫人出、列陣於城門前、瑣巴利合亞蘭人、多伯人、與瑪迦人、別列其陣於郊野、
9約押見敵在其前後列陣、則由以色列精兵中選其最精者、列陣而與亞蘭人戰、
10餘軍付弟亞比篩、使列陣而與亞捫人戰、
11曰、如亞蘭人強於我、爾必助我、如亞捫人強於爾、我必助爾、
12我儕當強我心壯我志、或作我儕當奮勇勉力為我民、為我天主之諸邑而戰、惟願主任意以行、
13約押與所率之軍、前往攻亞蘭人、亞蘭人遁於約押前、
14亞捫人見亞蘭人遁、則亦遁於亞比篩前、遁入城、於是約押亞捫人而返耶路撒冷
亞蘭王召河外軍復戰大衛敗之於希蘭斬其將朔巴
15 亞蘭人見己為以色列人所敗、則復集、
16哈大利謝哈大利謝即哈大底謝遣人招伯拉河外之亞蘭人、遂至哈蘭哈大利謝軍長朔巴率之、
17或告大衛大衛遂集以色列眾、渡約但、至希蘭亞蘭人迎大衛列陣而與之戰、
18亞蘭人遁於以色列人前、大衛亞蘭人戰車七百乘之車卒、四萬步卒、或作大衛毀亞蘭人之戰車七百乘殺其馬卒四萬又殺哈大利謝之軍長朔巴
19哈大利謝諸王、見己為以色列人所敗、即與以色列人和好而服事之、此後亞蘭人不敢助亞捫人矣、