Aa
大闢遣使弔哈嫩喪父哈嫩辱之
1嗣後亞捫族之王薨、子哈嫩繼位。
2大闢曰、昔拿轄善待我、我必善待其子。乃遣臣僕、至哈嫩所、唁其喪父。大闢臣僕詣亞捫族之地。
3亞捫族諸伯、告其主哈嫩曰、爾謂大闢唁爾父喪、其意豈在尊崇乎、蓋遣其臣僕。欲詳察我邑、而使我敗亡耳。
4於是哈嫩大闢臣僕薙其鬚之半、中斷其衣、露其下體、然後縱之使去。
5使者深以為恥、或以告大闢王、乃遣人諭之曰、且居耶利哥、俟鬚長而後旋歸。
亞捫人假兵募卒欲與大闢戰大闢遣約押亞庇篩戰敗之
6 亞捫族知大闢憾己、如惡惡臭、遣人至伯哩合、及鎖巴、借亞蘭人步卒二萬、至馬迦王、借兵一千、又至地、借兵一萬二千。
7大闢聞之、則遣約押、率英武之士。
8亞捫族出、陳列行伍、在邑門前。鎖巴哩合亞蘭人、及地人、與馬迦僕從、別列其陳、在曠野之所。
9約押見敵、前後列陳以攻、則簡以色列精銳之卒、陳列行伍、攻擊亞蘭人、
10以餘軍付於弟亞庇篩、使陳列行伍、攻亞捫族、
11曰、如亞蘭人強於我、爾必助我、如亞捫族強於爾、我必助爾。
12宜強乃志、為我民及為我上帝之眾邑戰、願耶和華任意以行。
13約押率軍前往、攻亞蘭人、使其敗北。
14亞捫族見亞蘭人潰而奔、則亦遁逃、避亞庇篩、入於邑中。約押不攻亞捫族、而歸耶路撒冷
亞蘭王召河外軍復戰大闢敗之希蘭斬其將說把
15 亞蘭人見敗於以色列族、則復集、
16哈大哩泄遣使招河外之亞蘭人、命其軍長說把、導之至希蘭
17或告大闢、遂集以色列族眾、濟約旦河、亦至希蘭亞蘭人陳列行伍、攻擊大闢
18以色列族所敗、大闢毀其車七百乘、戮其騎四萬匹、殛其軍長說把
19昔有列王、臣服於哈大哩泄、今見其為以色列族所敗、遂與以色列族修好、供其役事、嗣後亞蘭人不敢助亞捫族。