Aa
大衛遁入非利士地投迦特亞吉
1 大衛意謂、恐後有一日、我終亡於掃羅手、不如奔非利士地、掃羅見我不在以色列境內、必絕望不復索我、我乃可脫其手、
2大衛起、與從者六百人、投迦特瑪俄亞吉
3大衛與二妻、即耶斯烈亞希暖、與曾適拿八迦密亞比該、並從者及各人之眷屬、咸偕亞吉居於迦特
4或告掃羅大衛遁於迦特掃羅不復索之、
大衛求邑於亞吉
5 大衛亞吉曰、如僕蒙恩於王前、求王在外邑中賜我一居處、僕何必與王偕居王都、
6當日亞吉細革拉大衛、故細革拉猶大王、至於今日、
7大衛非利士地、居一年有四月、
大衛常攻鄰族乃言所攻悉以色列亞吉遂信之
8 大衛與從者常侵基述人、基色人、亞瑪力人、此諸族素居斯地、直至書珥、延及伊及地、
9大衛擊其地、無論男女、俱不使生存、奪獲牛羊驢駝衣服、旋歸而見亞吉
10亞吉問曰、今日所侵何地、大衛曰、猶大南境、耶拉篾南境、基尼南境、
11無論男女、大衛不使生存、不攜至迦特、自謂恐以我事告人、凡大衛非利士地之時、常如此行、
12亞吉大衛、自謂大衛在其故族以色列人中、已有惡名、必永為我僕、