Aa
先知講道愈於言方言
1爾當求愛、且慕神之恩賜、更慕為先知講道、
2言方言者、非向人言、乃向天主言、蓋感於聖神言奧妙、而無人會悟、
3為先知講道者、乃向人言、以建德、以勸勉、以安慰、
4言方言者、建己之德、為先知講道者、建教會之德、
5我願爾曹皆言方言、更願爾為先知講道、蓋言方言者、若不解使教會建德、則為先知講道者、較彼為大、
6兄弟乎、我就爾、若第言方言、而不以默示、或知識、或預言、或教訓勸爾、則於爾何益哉、
以樂器設喻
7夫有聲無氣之物、如簫如琴、發音不別、焉知所吹所鼓者何也、
8若角不發一定之聲、誰備戰乎、
9爾曹亦然、若以舌出言不明、焉知所言者何歟、豈非向空而言乎、
10世之方言固多、其音無不有義、
11我若不識其音之義、則言者必以我為夷、我亦以言者為夷矣、
12如是、爾曹既慕神之恩賜、則多求其能建教會之德者、
13是以言方言者、祈禱亦當解之、祈禱亦當解之或作當求能解之
14我若以方言祈禱、則我神祈禱、而我心無益、
二者俱使人獲益
15何則、我必以神祈禱、亦必以心祈禱、以神歌頌、亦必以心歌頌、
16如爾以神祝謝、則彼無識者、既不知爾何言、焉能於爾祝謝之時、應聲曰阿們乎、
17爾祝謝固善、但彼無所建德、
18我謝天主、我言方言、多於爾眾、
19但在教會中、與其以方言言萬辭、寧以心言言五語、可訓他人、
20兄弟、論智慧勿似孩提、論惡當似孩提、論智慧當似成人、
21經載云、主曰、我雖以異言異辭語斯民、彼仍不聽我、
施用各有所宜
22是則方言為證、非為信者、乃為不信者、惟先知講道、非為不信者、乃為信者、
23全會集於一處、如皆言方言、有無識者、或不信者入、豈不謂爾狂乎、
24若皆為先知講道、有不信者、或無識者入、則覺為眾所責、為眾所議、
25如是、其心之隱微顯露、即俯伏拜天主云、天主誠在爾中、
種種恩賜會中宜如何用之
26兄弟乎、事當若何、爾曹既集、各人或歌頌、或教訓、
27或言方言、或述默示、或解方言、皆當行之以建德、如有言方言者、惟二人言、多不過三人、依次而言、一人解之、
28若無人解則當緘默於會中、惟與己及天主言、
29至先知講道者、亦惟二人或三人言、其餘則辨別、
30若旁坐者得默示、則先言者當緘默、
31蓋爾曹為先知講道、皆可依次而言、致眾受訓、致眾得勸、
32且先知之神、服於先知、
33蓋天主非使人亂、乃使人和、聖徒諸會皆然、○
婦女於會中不宜講道
34爾之婦女、在會中當靜默不許言、惟宜順服、亦如律法所命、
35欲有所學、可在家問夫、蓋婦女言於會中、恥也、
36天主之道、豈由爾出乎、豈獨臨爾乎、
37若有人自以為先知、或自以為感於神者、當知我書此以告爾者、乃主之命也、
38若有不知者、則聽其不知、
39是以兄弟當慕為先知講道、亦勿禁言方言、
會中諸事當按理而行
40凡事當合宜、依次而行、