Aa
Các Ân Tứ Thuộc Linh
1Thưa anh chị em, tôi mong anh chị em biết rõ các ân tứ của Chúa Thánh Linh.
2Anh chị em còn nhớ, trước kia anh chị em là người ngoại quốc, bị hướng dẫn lầm lạc theo các thần tượng câm.
3Vì thế, tôi muốn anh chị em biết rằng không ai được Thánh Linh Đức Chúa Trời cảm động mà nguyền rủa Chúa Giê-xu, cũng không ai công nhận Giê-xu là Chúa nếu không do Chúa Thánh Linh hướng dẫn.
4Có nhiều ân tứ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa Thánh Linh.
5Có nhiều cách phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa.
6Có nhiều chức năng khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời thực hiện mọi việc trong mọi người.
7Ân tứ thuộc linh được biểu lộ nơi mỗi người một khác vì lợi ích chung.
8Chúa Thánh Linh cho người này lời nói khôn ngoan, cũng Chúa Thánh Linh ấy cho người kia nói điều hiểu biết.
9Chúa Thánh Linh cho người này đức tin, người khác ân tứ chữa bệnh.
10Người làm phép lạ, người nói tiên tri công bố Lời Chúa, người phân biệt các thần giả mạo với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, người nói ngoại ngữ, và người thông dịch ngoại ngữ.
11Những ân tứ ấy đều do cùng một Chúa Thánh Linh phân phối cho mọi người theo ý Ngài.
Một Thân Thể với Nhiều Chi Thể
12Thân thể con người gồm nhiều chi thể khác nhau. Chi thể tuy nhiều nhưng kết hợp làm một thân thể. Thân thể Chúa Cứu Thế cũng vậy.
13Vài người trong chúng ta là người Do Thái, người Hy Lạp, người nô lệ, hay người tự do. Nhờ một Chúa Thánh Linh, tất cả chúng ta đều chịu báp-tem để gia nhập vào một thân thể, và chúng ta đều nhận lãnh cùng một Chúa Thánh Linh.
14Thân thể không phải chỉ có một bộ phận, nhưng gồm nhiều bộ phận.
15Nếu chân nói: “Tôi không phải là tay nên không thuộc về thân thể,” thì không vì thế mà chân không thuộc về thân thể.
16Nếu tai nói: “Tôi không phải là mắt nên không thuộc về thân thể,” thì không vì thế mà tai không thuộc về thân thể.
17Nếu cả thân thể đều là mắt, làm sao nghe? Nếu cả thân thể đều là tai, làm sao ngửi?
18Đức Chúa Trời đã phân định mỗi chi thể trong thân thể theo ý Ngài.
19Nếu tất cả chỉ là một chi thể, đâu còn thân thể nữa!
20Thật ra, bộ phận tuy nhiều nhưng hợp làm một thân thể.
21Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần đến anh,” đầu không thể nói với hai chân: “Tôi không cần các anh.”
22Trái lại, những chi thể nào trong thân có vẻ yếu ớt nhất lại là cần thiết nhất.
23Chi thể nào tưởng tầm thường lại càng được tôn trọng. Chi thể nào thiếu vẻ đẹp lại cần được trau dồi hơn.
24Các chi thể đã đẹp không cần trang điểm nữa. Đức Chúa Trời xếp đặt các phần trong thân thể chúng ta theo nguyên tắc: Chi thể yếu kém hơn lại được săn sóc tôn trọng hơn,
25để tất cả các chi thể đều hòa hợp, hỗ trợ nhau.
26Nếu chi thể nào đau, cả thân thể cùng đau; nếu chi thể nào được ngợi tôn, cả thân thể cùng vui mừng.
27Anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế, mỗi người là một chi thể.
28Đức Chúa Trời đã phân định trong Hội Thánh:
thứ nhất là sứ đồ,
thứ hai là tiên tri,
thứ ba là giáo sư,
rồi đến người làm phép lạ,
người chữa bệnh,
người phục vụ,
người quản trị,
người nói ngoại ngữ.
29Không phải tất cả là sứ đồ, hoặc tiên tri hay giáo sư. Không phải tất cả đều làm phép lạ.
30Cũng không phải tất cả đều có ân tứ chữa bệnh, hoặc nói hay thông dịch ngoại ngữ.
31Anh chị em hãy khao khát ân tứ hữu ích hơn.
Nhưng bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh chị em đường lối tốt đẹp nhất.