Aa
大衛所作之詩○
詩人求主應允施報仇敵
1主歟、我賴主如磐、我呼籲主、求主莫不垂聽、主若不應允我、我即與入墓者無異、
2我呼籲主、向主之聖殿舉手、求主垂聽我懇求之聲、
3莫將我與惡人並為非者一同除滅、彼與鄰里言則和平、心則奸險、
4願主循其所行者以報之、按其所作之惡、依其手所為者以報之、將其當得之報加諸其身、
5彼眾不明主所行與主手所作、主必毀滅之、不再建立、
讚主因允所求
6當讚美主、因俯聽我籲懇之聲、
7主賜我以力、衛我如盾、我心惟主是賴、遂得拯救、因此我心喜樂、謳歌頌揚主、
8主以力賜己之民、又為保障救護所立之受膏王、
為選民求主
9求主拯救主之百姓、賜福於主之選民、撫養之、扶持之、至於永遠、