Aa
大衛所作之詩○
言主治理萬物
1地與地上萬物、世界與居世界之人、悉屬主、
2主安地基在海中、奠地在河邊、
孰為屬主之人
3誰能登主之山、誰能立於主之聖所、
4即手潔心清、不起妄念、不立偽誓之人、
5若此之人、必蒙主賜福、救之之天主、稱之為義、
6此乃尋求主之族類、乃雅各之後裔、欲求見主面之人、細拉、
命門開闢俟主入聖所
7永久之門戶、崇高而起、尊榮之王、將欲進矣、
8尊榮之王誰歟、即有大能大力、戰無不勝之主、
9永久之門戶、崇高而起、尊榮之王、將欲進矣、
10尊榮之王誰歟、萬有之主、即尊榮之王、細拉、