Aa
頌主秉王之權
大衛之詩○
1耶和華謂我主云、爾坐我右、俟我以爾敵、為爾足几兮、
2耶和華必使爾力之杖、伸出於、曰、爾其操權於敵兮、
3爾行軍時、爾民必衣聖服、樂心自獻、爾之丁壯、光耀如朝露兮、
4耶和華既誓、必不回意、爾依麥基洗德之班、永為祭司兮、
5主在爾右發怒時、必擊破列王兮、
6行鞫於列邦、使尸滿戰場、擊破多國之首兮、
7飲於道旁之溪、因而昂首兮、