Aa
稅吏撒該接待耶穌
1 耶穌耶利哥、徑行時、
2有名撒該者、為稅吏長而富、
3欲見耶穌為何如人、以人眾不得見、蓋侏儒也、
4耶穌必過此、遂趨前、升桑欲見之、
5耶穌至、仰視曰、撒該速下、今日我將主爾家、
6遂急下、喜迎之、
7眾非耶穌曰、何為宿罪人之家、
8撒該起、謂主曰、主、我以所有之半濟貧、誣詐人者、則四倍償之、
9耶穌曰、今日此家得救、以其為亞伯拉罕裔、
10蓋人子至、為尋救所喪者耳、○
以世子交銀與十僕為喻
11眾既聞其言、又見耶穌已近耶路撒冷、意上帝國將即顯明、故耶穌設譬曰、
12有貴者往異地、將受封國而歸、
13召僕十人、各與十金、謂之曰、貿易以待我歸、
14其民憾之、遣使於後、訴曰、我儕不欲斯人君我也、
15貴者受封而反、命呼予金之僕、欲知獲利幾何、
16其一至曰、主之十金、已獲百金矣、
17曰、俞、善僕也、於其小者既忠矣、即宰十邑可也、
18其次至曰、主之十金、已獲五十、
19曰宰五邑可矣、
20又其次至曰、主之十金在此、藏之巾中、
21蓋我畏爾、嚴人也、未置者取之、未播者穫之、
22主曰、惡哉僕也、即爾言、我擬爾、既知我嚴、未置者取之、未播者穫之、
23盍以我金置肆、我來時、可幷其利而取之、
24命左右曰、取其十金、與其有百金者、
25曰主、彼既百金矣、
26曰、吾語汝、有者將予之、無者並其所有亦奪之、
27其不欲我君之、而為我敵者、曳來誅於我前、○
耶穌乘驢入耶路撒冷
28 耶穌言竟、前行、上耶路撒冷
29伯法基伯大尼、近橄欖山、遣門徒二人曰、
30爾往前村、入時、遇小驢縶焉、從未有人乘者、解而牽之、
31倘有人問、解驢何為、可應之曰、主需之、
32使者往、果遇如其言、
33解驢時、其主問曰、解之何為、
34曰、主需之、遂牽就耶穌
35置衣驢上、扶耶穌乘之、
36行時、人以衣布道、
37橄欖山、將下、眾門徒喜、大聲讚美上帝、為所見之異能、
38曰、托主名而來之王、當見寵也、在天和平、在上光榮、
39眾中有????唎㘔數人、謂耶穌曰、先生、其責爾門徒、
40曰、吾語汝、若輩緘默、石能言矣、○
為耶路撒冷哀哭
41既近、見城、哭、
42曰、今猶為爾日、及是時、而知關爾平安之事、則幸、過此、隱於爾目矣、
43日至、敵必築壘環繞、四面困爾、
44夷爾及赤子、不遺石於石上、以爾不知眷顧之日也、○
逐貿易者出聖殿
45 耶穌入殿、逐貿易者、
46曰、記有之、我室為祈禱室、爾曹以為盜巢也、○
殿中日日訓眾官欲害之
47 耶穌日在殿教誨、祭司諸長、士子、與民之尊者、欲殺之、
48惟不知所為、因眾傾聽之也、