Aa
Binh-đát Đáp Lời Gióp Lần Thứ Ba
1Binh-đát, người Su-a, đáp:
2“Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền tể trị và đáng khiếp sợ.
Chúa lập trật tự tại các nơi cao trên trời.
3Ai có thể đếm được đạo quân của Chúa?
Có phải ánh sáng Ngài soi khắp đất?
4Làm sao loài người được kể là vô tội trước mắt Đức Chúa Trời?
Có ai từ người nữ sinh ra được xem là tinh sạch?
5Đức Chúa Trời vinh quang hơn mặt trăng,
Ngài chiếu sáng hơn các vì sao.
6Huống chi con người, một loài giòi bọ;
con cái loài người, một giống côn trùng.”