Aa
以索與軛喻列國必事巴比倫王
1 猶大約西亞約雅敬西底家即位之初、耶和華有言諭耶利米
2曰、耶和華諭我云、宜自製索及軛、置於爾項、
3以之付於使者之手、即詣耶路撒冷、覲猶大西底家者、攜至以東王、摩押王、亞捫族之王、推羅王、西頓王、
4又命使者奏其主曰、萬軍之耶和華、以色列之上帝諭爾云、
5我以大能奮臂、肇造大地、與其上之人民牲畜、以地錫人、依我所視為宜、
6吾今以此諸國、付於我僕巴比倫尼布甲尼撒手、亦錫以田野之畜、俾供其役、
7列邦必服事之、延及子孫、迨其國之期既屆、則有多國大王、使之服役、
不事巴比倫王者必遭諸災
8無論何國何族、不服事巴比倫尼布甲尼撒、不以其項負巴比倫王之軛者、我必以鋒刃饑饉疫癘罰之、迨盡滅於其手、耶和華言之矣、
9爾之先知、卜筮占夢、觀兆術士、告爾曰、爾必不至服事巴比倫王、勿聽之、
10彼之預言、乃妄誕也、欲徙爾曹遠離故土、致我驅爾而出、俾爾滅亡、
11凡國願以其項負巴比倫王軛、而服事之、我必容其留於故土、耕種安居、耶和華言之矣、○
耶利米勸西底家服事巴比倫王
12我循斯言、告猶大西底家曰、爾曹當以項負巴比倫王軛、而服事之、及其庶民、則獲生存、
13爾與爾民、何為欲亡於鋒刃饑饉疫癘、如耶和華論不事巴比倫王之國所言者乎、
14彼先知告爾曰、爾必不至服事巴比倫王、勿聽之、彼之預言、乃妄誕也、
15耶和華曰、我未遣之、彼託我名而言誑、致我驅爾而出、使爾與語爾之先知偕亡、
16我亦告祭司與庶民曰、耶和華云、爾之先知告爾曰、耶和華室之器、未幾必反自巴比倫、勿聽之、彼之預言、乃妄誕也、
17勿聽焉、宜事巴比倫王、而得生存、何使斯邑荒蕪哉、
18如彼果為先知、奉耶和華之命、則當祈萬軍之耶和華、俾在耶和華室、猶大王宮、耶路撒冷、尚存之器、不被遷於巴比倫
預言聖室器物必遷於巴比倫
19萬軍之耶和華、言及銅柱銅海銅座、暨所遺於斯邑之器、
20巴比倫尼布甲尼撒、虜猶大約雅敬耶哥尼雅、並猶大 耶路撒冷之貴胄、自耶路撒冷巴比倫時、未取之器、
21萬軍之耶和華、以色列之上帝曰、耶和華室、及猶大王宮、與耶路撒冷所遺之器、
22俱必遷於巴比倫、存於其所、迨我眷顧斯民之日、其時我必返之、復於舊所、耶和華言之矣、