Aa
諸偽上帝斷難比上帝
1 耶和華曰、以色列族、宜聽我言、
2勿效尤異邦、上天垂象、異邦人所深畏、爾勿畏之、
3億兆之禮儀虛偽、有入林叢、以斧伐木、以工治之、
4以金銀飾之、以鎚釘之、使不搖動、
5屹立若柱、不能言、不能行、藉人肩負、彰癉不加、爾勿畏之。
6惟爾耶和華、至大至能、莫之與京。
7爾惟憶兆之大君、盡人當敬、孰不畏爾、列國諸聖者、不得與爾頡頏。
8崇拜偶像、愚蠢孰甚、欲知其妄、以木為證。
9擣銀使薄、至自大失、金自烏法、冶人鎔之、匠人製之、紫赤之布為衣、良工織之。
10耶和華真上帝、永生為王、彼赫斯怒、則大地震動、彼發厥憤、則億兆不安。
11當告民曰、非造天地之上帝、必亡於天地間、
12耶和華以其大能創造大地、以其智慧展布穹蒼、奠定寰宇。
13彼命既出、霧起地極、雲集穹蒼、電閃雨下、風藏府庫、彼能出之。
14惟彼偶像、崇之者愚蠢、鑄之者蒙羞、偶像偽物。內無生氣。
15悉無靈爽、妄人所作、天災一至、與眾偕亡。
16雅各所崇之上帝不若是、彼造萬物、簡以色列族為民、萬有之主耶和華其名也。○
勤以避將至之災
17-18 耶和華曰、在邑之民、當斂財貨、蓋我必於斯時、驅逐斯邦、若以繩發石、使之困苦、遭難特甚。
哀歎牧者愚昧致幕傾毀
19民曰、哀哉、我受傷殘、其痛殊甚、如此憂愁。其何以堪。
20我幕已傾、其繩已斷、我之赤子、逃亡於外、歸於烏有、張幕無人、立帷無人。
21民牧愚懵、不求耶和華、故不亨通、群民四散。
22風聞敵至、北方大震、使猶大諸邑荒蕪、為野犬之藪穴。
先知哀切禱上帝
23 耶和華與、我知人事不操諸己、人居斯世、不得整其步履。
24耶和華與、爾譴責余、當寛和、毋震怒、恐余滅亡。
25異邦之人、不尊爾、不籲爾、吞噬雅各家、毀其居處、則必震怒降罰焉。