Aa
耶和華榮光興起萬民咸歸之
1爾其興起炫耀、蓋爾光已至、耶和華之榮著於爾上矣、
2幽暗將蒙大地、晦冥將蔽兆民、惟耶和華必起而臨爾、其榮顯於爾中、
3諸國將即爾光、列王就爾顯著之耀、
4爾其仰目環視、眾會集而歸爾、爾子來自遠方、爾女藉人提抱、
5滄海之珍寶、列邦之貨財、俱歸於爾、爾見之而色怡、心動而意舒、
6米甸 以法孤峯之駝成羣、遍於爾境、示巴之眾咸至、奉以黃金乳香、頌美耶和華、
7基達羣羊、必集於爾、尼拜約之牡羊、為爾所用、獻於我壇、而見悅納、我必使我聖室獲榮、
8如雲飛集、如鴿歸牖者、誰乎、
9島嶼必瞻望我、他施之舟先至、載爾眾子、來自遠方、同攜金銀、奉爾上帝耶和華之名、及以色列之聖者、因其榮爾也、
10異邦人將建爾城垣、其列王為爾供役、蓋我既發怒責爾、今則施恩恤爾、
11爾邑門必恆闢、晝夜不閉、使人攜列國之貨財、引其諸王而至、
不事主者國必敗亡
12凡民與國、不事爾者、其國必敗、其民必亡、
13利巴嫩之榮、松木、杉木、黃楊、運至爾處、以飾我聖所、我必榮我立足之地、
14昔虐爾者、其裔必鞠躬於爾前、凡侮爾者、必俯伏於爾足下、稱爾為耶和華之邑、以色列聖者之錫安
暫被厭惡後福無疆
15昔爾見棄被惡、無人過之、我必使爾永久高美、為萬代之喜樂、
16將食列國之乳、為諸王所撫育、必知我耶和華、雅各之全能者、乃救爾贖爾之主也、
17我必以金代銅、以銀代鐵、以銅代木、以鐵代石、定和平為爾政、立公義為爾督、
18爾地不復聞強暴、爾境不復見殘毀、必稱爾垣為拯救、爾門為讚頌、
耶和華為永久之光
19晝不藉日為光、夜不藉月照耀、耶和華為爾永久之光、爾上帝為爾之榮、
20爾之日不沒、爾之月不虧、蓋耶和華為爾永久之光、爾悲哀之日已終、
21爾之民俱為義人、承斯土以為恆業、我栽之、手造之、以彰我榮、
22今藐小者、必成千倍、今微弱者、必成強邦、屆期、我耶和華必速成之、