Aa
耶和華膏古列統轄列國
1耶和華膏古列、執其右手、服列國於其前、去諸王之腰束、啟其邑門、俾不復閉、
2謂之曰、我將為爾先導、平治崎嶇、碎銅門、折鐵楗、
3錫爾貯於暗中之寶、藏於隱處之財、俾知以名呼爾者、乃我耶和華以色列之上帝也、
4緣我僕雅各、暨我所選之以色列故、我以名呼爾、爾雖未識我、我已稱爾名、
耶和華外別無他神
5我乃耶和華、我外無他、別無上帝、爾雖未識我、我必束爾腰、
6俾東方西方、咸知我外無他、我乃耶和華、別無他神、
7我作光造暗、錫平康、降災禍、我耶和華行此事焉、○
8諸天其降雨澤、穹蒼其沛公義、輿地坼裂、以萌拯救、而產公義、乃我耶和華所為、○
9土壤瓦礫中之片瓦、與造之者爭辯、其有禍矣、塗泥豈能謂陶人曰、爾何為乎、所造之物豈得曰、彼無手乎、
10人謂父曰、爾何所生、謂母曰、爾何所產、其有禍矣、
11以色列之聖者耶和華、肇造以色列者曰、論及未來之事、爾豈能詰我乎、論及我子、暨我手所為者、爾豈能命我乎、
12我闢大地、造人居之、手布諸天、定其萬象、
13萬軍之耶和華曰、我依義興起古列、平直其途、彼必建我城邑、釋我俘囚、不望其值、不圖其賞、○
14耶和華又曰、埃及勞而得者、古實之貨財、及雄偉之西巴族、俱必歸爾、屬爾從爾、繫以鐵索而來、俯伏於爾前、禱曰、上帝誠在爾中、其外無他上帝、
15以色列之救者上帝歟、爾誠自隱之上帝也、
16凡作偶像者、必蒙羞恥、同懷愧怍、
17以色列必蒙耶和華之永救、不蒙羞、不抱愧、歷世靡暨、○
18耶和華上帝創造諸天、開闢大地、而奠定之、俾不混沌、以處烝民、其言曰、我乃耶和華、我外無他、
19我未嘗言於隱密幽暗之處、未嘗謂雅各子孫曰、爾尋求我、乃徒然也、我耶和華言公義、宣中正、
20列邦免難之民、其集而至、惟彼舁其木偶、禱於不能施救之神者、悉屬無知、
上帝乃獨一救主
21爾其備具、而陳述之、彼此相議、誰自古示之、誰自昔告之、非我耶和華乎、我外無他上帝、我乃秉公施救之上帝、其外無他、
22地極之民、其仰望我、以獲拯救、我乃上帝、我外無他、
23我既指己而誓、我之義命、出而不反、萬膝必向我而跪、萬口必指我而誓、
24或曰、惟在耶和華、有義有力、人必詣之、凡怒之者、必蒙羞恥、
25以色列之裔、在於耶和華、將得稱義而誇耀焉、