Aa
Đức Chúa Trời Lập Giao Ước
1Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con. Ngài phán: “Hãy sinh sản thêm nhiều cho đầy mặt đất.
2Các loài thú dưới đất, loài chim trên trời, loài cá dưới biển đều khiếp sợ các con và phục quyền các con.
3Ta cho các con mọi loài đó làm lương thực, cũng như Ta đã cho cây trái.
4Tuy nhiên, con không được ăn thịt còn máu.
5Ta chắc chắn sẽ đòi máu của sinh mạng con hoặc từ nơi thú vật, hoặc từ tay người, hoặc nơi tay của anh em con.
6Kẻ giết người phải bị xử tử, vì Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người theo hình ảnh Ngài.
7Các con hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy mặt đất.”
8Đức Chúa Trời phán với Nô-ê và các con:
9“Ta lập giao ước với các con và dòng dõi các con,
10cùng mọi sinh vật ở với con—các loài chim, các loài súc vật, và các loài dã thú.
11Ta lập giao ước với các con và các sinh vật rằng chúng chẳng bao giờ bị nước lụt giết hại nữa và cũng chẳng có nước lụt tàn phá đất nữa.”
12Đức Chúa Trời phán: “Đây là dấu chỉ về giao ước Ta lập cùng các con và muôn loài trên đất trải qua các thời đại.
13Ta sẽ đặt cầu vồng trên mây, biểu hiện lời hứa bất diệt của Ta với con và muôn loài trên đất.
14Khi nào Ta giăng mây trên trời,9:14 Nt trên đất và cầu vồng9:14 Mống xuất hiện trên mây,
15Ta sẽ nhớ lại lời hứa với con và muôn loài: Nước lụt sẽ chẳng hủy diệt mọi sinh vật nữa.
16Khi Ta thấy cầu vồng trên mây, Ta sẽ nhớ lại lời hứa vĩnh viễn của Ta với con và mọi sinh vật trên đất.”
17Đức Chúa Trời lại phán cùng Nô-ê: “Đó là dấu chỉ về giao ước Ta đã lập giữa Ta và các sinh vật trên đất.”
Các Con Trai của Nô-ê
18Các con trai Nô-ê đã ra khỏi tàu là Sem, Cham, và Gia-phết. (Cham là cha của Ca-na-an.)
19Do ba con trai Nô-ê mà mọi dân tộc trên mặt đất được sinh ra.
20Nô-ê bắt đầu cày đất và trồng nho.
21Ông uống rượu say, nằm trần truồng trong trại.
22Cham, cha Ca-na-an, thấy thế, liền ra ngoài thuật cho Sem và Gia-phết.
23Sem và Gia-phết lấy áo choàng vắt vai, đi giật lùi vào trại và phủ cho cha. Mặt họ quay ra bên ngoài, nên không nhìn thấy cha trần truồng.
24Khi Nô-ê tỉnh rượu, biết được việc Cham đã làm cho mình,
25ông nói:
“Nguyện Ca-na-an bị nguyền rủa,
Nó sẽ làm nô lệ thấp hèn nhất của anh em mình.”
26Ông tiếp:
“Tôn vinh Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Sem,
nguyện Ca-na-an làm nô lệ cho nó!
27Nguyện Đức Chúa Trời mở rộng bờ cõi của Gia-phết,
cho nó sống trong trại của Sem,
và Ca-na-an làm nô lệ cho nó.”
28Sau nước lụt, Nô-ê sống thêm 350 năm.
29Ông qua đời năm 950 tuổi.