Aa
作聖衣
1以藍紫絳三色之縷、作供事聖所精製之衣、暨亞倫之聖服、循耶和華所諭摩西之命、
2以金與藍紫絳三色之縷、及撚綫細枲布作聖衣、
3擣金成片、切之為絲、與藍紫絳三色之縷、及精枲相間、良工之製、
4作肩帶二、綴其前後、使之相連、
5其上巧製之紳、以束聖衣、與聖衣同式、相連為一、俱以金絲、與藍紫絳三色之縷、及撚綫細枲布而作、循耶和華所諭摩西之命、○
6琢紅玉二、嵌於金闌、用鐫印法、鐫以色列諸子之名於其上、
7置於聖衣之肩帶、以為以色列人之誌石、循耶和華所諭摩西之命、○
作補服
8作補服、良工之製、同於聖衣、以金絲與藍紫絳三色之縷、及撚綫細枲布為之、
9補服方而複、長廣各一布指、
10上綴寶石四行、一為瑪瑙、淡黃玉、葱珩、
11二為青玉、藍玉、金鋼石、
12三為赤玉、白瑪瑙、紫玉、
13四為水蒼玉、紅玉、碧玉、悉嵌於金闌、
14寶石之數、循以色列諸子之名、凡十有二、用鐫印法、每寶石鐫一名、以當十二支派、
15以精金作鏈、形如編索、屬於補服、
16作金闌二、及金環二、置金環於補服兩端、
17以二金編鏈、鈎於補服兩端之二環、
18其二端接於二金闌、置於聖衣肩帶之前、
19作金環二、置於補服兩邊之內、附於聖衣、
20又作金環二、置於聖衣之前、兩肩帶下、近乎連結之處、在聖衣巧製之紳上、
21以藍組貫於補服之環、接於聖衣之環、使補服貼乎聖衣巧製之紳、補服不離聖衣、循耶和華所諭摩西之命、○
作長衣
22作聖衣內之長衣、其色純藍、
23中留空隙、如甲孔然、四周織緣、免其綻裂、
24以藍紫絳三色之縷、製為石榴、垂於衣下之緣、
25以精金作鈴、繫於石榴間、在衣下四周之緣、
26鈴與石榴相間、在衣下之四周、衣此服以任職、循耶和華所諭摩西之命、○
作裏衣
27以織成之精枲布、為亞倫及其子作裏衣、
28以細枲布作冠、及華美頭巾、以撚綫細枲布作袴、
29以撚綫細枲布、與藍紫絳三色之縷作紳、良工之製、循耶和華所諭摩西之命、○
造冕牌
30以精金作牌、置於聖冕、用鐫印法、鐫字其上、曰於耶和華為聖、
31繫以藍紃、綴於冠前、循耶和華所諭摩西之命、○
幕工告竣
32於是會幕工竣、耶和華所諭摩西之命、以色列人悉行之、
33以幕與帷及器、攜至摩西、即鈎板楗柱座、
34牡綿羊皮之染紅為幬者、海獺皮之蒙幬者、蔽匱之㡘、
35法匱與其杠、施恩座、
36幾與其器、陳設之餅、
37精金之燈臺、陳列之盞、及其諸器、燃燈之油、
38金壇膏香、外帷門㡘、
39銅壇銅網、其杠與器、浴盤與座、
40院帷及柱與座、院門之㡘、及索與釘、會幕所用諸器、
41供事聖所精製之衣、祭司亞倫之聖服、及其子之衣、以供祭司職、
42以色列人循耶和華所諭摩西之命、而竣諸工、
43摩西觀諸工、悉遵耶和華命而作、乃為民祝嘏、