Aa
勸門徒以愛為本
1爾為上帝愛子、當效上帝、
2亦當用愛、效基督愛我、緣我舍身、獻己為祭、馨香於上帝前、
盡絕貪污
3聖徒不言淫行、污穢、貪婪、乃其宜也、
4淫辭、浮言、戲謔、則非其宜、務善言、
5爾知貪婪與拜偶像者、一也、其與淫行、污穢、皆不得基督及上帝國、
6勿為虛言所誘、以此故、上帝怒不信之人、
7勿與同群、
勿與惡者相交
8爾素昏昏、今宗主而昭昭、宜效昭昭之人、
9聖神之結實、仁與義與誠、
10以明主所悅、
11闇昧之行無益、爾不可與、當責之、
12彼之隱行、言之辱也、
13事有可責者、光燭之之故、以燭之者光也、
14經云、寢宜寤、死當起、基督賜爾光、
宜凡事謹慎
15慎所爾行、勿效無智、思齊有智、
16日有患難、寸陰是惜、
17不可不智、務悉主心、
聖神滿心
18勿酗酒蕩檢、惟感以聖神、
19彼此酬答、以詩章、歌頌、神賦、口唱、心和、而讚美乎主、
20恆託我主耶穌基督名、萬事謝父上帝、
21當畏上帝、彼此相服、
勸婦順夫勸夫愛妻如基督愛教會
22婦從主命、當順其夫、
23夫為婦綱、猶基督為會綱、救會全體、
24會服基督、婦凡事服夫、亦宜如是、
25夫當愛婦、猶基督捨身愛會、
26水濯以潔之、傳道而使為聖、
27會既榮矣、無若瑕垢皺容、必潔而無玷、立於己前、
28夫當愛婦如己、亦若是、愛婦即愛己、
29人未有惡己身者、乃保養之、如主之於會焉、
30我儕為主身之百體骨肉、
31經云、人離父母、膠漆其妻、成為一體、
32此意良深、吾引之以指基督與會、
33爾曹宜各愛妻如己、婦當敬夫、