<< John 9:21 >>

本节经文

 • King James Version
  But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
 • 新标点和合本
  至于他如今怎么能看见,我们却不知道;是谁开了他的眼睛,我们也不知道。他已经成了人,你们问他吧,他自己必能说。”
 • 和合本2010(上帝版)
  至于他现在怎么能看见,我们却不知道;是谁开了他的眼睛,我们也不知道。他已经是成人,你们问他吧,他自己会说。”
 • 和合本2010(神版)
  至于他现在怎么能看见,我们却不知道;是谁开了他的眼睛,我们也不知道。他已经是成人,你们问他吧,他自己会说。”
 • 当代译本
  至于他现在怎么能看见了,我们就不知道了。是谁医好了他,我们也不知道。他现在已经长大成人,你们可以去问他,他自己可以回答。”
 • 圣经新译本
  现在他是怎样可以看见的,我们不知道;谁开了他的眼睛,我们也不知道。你们问他吧;他已经长大成人,可以替自己讲话了。”
 • 中文标准译本
  至于他现在怎么能看见,我们就不知道了。是谁开了他的眼睛,我们也不知道。你们问他吧,他已经成年了,他自己会说的。”
 • 新標點和合本
  至於他如今怎麼能看見,我們卻不知道;是誰開了他的眼睛,我們也不知道。他已經成了人,你們問他吧,他自己必能說。」
 • 和合本2010(上帝版)
  至於他現在怎麼能看見,我們卻不知道;是誰開了他的眼睛,我們也不知道。他已經是成人,你們問他吧,他自己會說。」
 • 和合本2010(神版)
  至於他現在怎麼能看見,我們卻不知道;是誰開了他的眼睛,我們也不知道。他已經是成人,你們問他吧,他自己會說。」
 • 當代譯本
  至於他現在怎麼能看見了,我們就不知道了。是誰醫好了他,我們也不知道。他現在已經長大成人,你們可以去問他,他自己可以回答。」
 • 聖經新譯本
  現在他是怎樣可以看見的,我們不知道;誰開了他的眼睛,我們也不知道。你們問他吧;他已經長大成人,可以替自己講話了。”
 • 呂振中譯本
  至於他如今怎麼能看見,我們卻不知道;誰開了他的眼、我們也不知道;你們問他吧,他已經成年了,他自己會說他自己的事的。』
 • 中文標準譯本
  至於他現在怎麼能看見,我們就不知道了。是誰開了他的眼睛,我們也不知道。你們問他吧,他已經成年了,他自己會說的。」
 • 文理和合譯本
  今何以得見、我則不知、誰啟其目、我亦不知、彼長矣、可問之、將自言也、
 • 文理委辦譯本
  今如何得明、我不知、誰明其目、我亦不知、彼長矣、可問之、使自言也、
 • 施約瑟淺文理新舊約聖經
  今何以能見、我則不知、誰明其目、我亦不知、彼年已長、爾可問之、使之自言、
 • 吳經熊文理聖詠與新經全集
  至其如何得見、誰啟其目、則非吾之所知也。渠已成年、可逕詢之、本身之事、當能自陳。』
 • New International Version
  But how he can see now, or who opened his eyes, we don’t know. Ask him. He is of age; he will speak for himself.”
 • New International Reader's Version
  But we don’t know how he can now see. And we don’t know who opened his eyes. Ask him. He is an adult. He can speak for himself.”
 • English Standard Version
  But how he now sees we do not know, nor do we know who opened his eyes. Ask him; he is of age. He will speak for himself.”
 • New Living Translation
  but we don’t know how he can see or who healed him. Ask him. He is old enough to speak for himself.”
 • Christian Standard Bible
  “ But we don’t know how he now sees, and we don’t know who opened his eyes. Ask him; he’s of age. He will speak for himself.”
 • New American Standard Bible
  but how he now sees, we do not know; or who opened his eyes, we do not know. Ask him; he is of age, he will speak for himself.”
 • New King James Version
  but by what means he now sees we do not know, or who opened his eyes we do not know. He is of age; ask him. He will speak for himself.”
 • American Standard Version
  but how he now seeth, we know not; or who opened his eyes, we know not: ask him; he is of age; he shall speak for himself.
 • Holman Christian Standard Bible
  “ But we don’t know how he now sees, and we don’t know who opened his eyes. Ask him; he’s of age. He will speak for himself.”
 • New English Translation
  But we do not know how he is now able to see, nor do we know who caused him to see. Ask him, he is a mature adult. He will speak for himself.”
 • World English Bible
  but how he now sees, we don’t know; or who opened his eyes, we don’t know. He is of age. Ask him. He will speak for himself.”

交叉引用

结果为空