<< 1 John 4 3 >>

本节经文

 • Christian Standard Bible
  but every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming; even now it is already in the world.
 • 新标点和合本
  凡灵不认耶稣,就不是出于神,这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来,现在已经在世上了。
 • 和合本2010(上帝版)
  凡不宣认耶稣的灵,不是出于上帝。这是那敌基督者的灵;你们从前听见他要来,现在他已经在世上了。
 • 和合本2010(神版)
  凡不宣认耶稣的灵,不是出于神。这是那敌基督者的灵;你们从前听见他要来,现在他已经在世上了。
 • 圣经当代译本修订版
  任何灵若不承认耶稣,就不是从上帝来的,而是敌基督者的灵。以前你们听说敌基督者要来,现在他已经在世上了。
 • 圣经新译本
  凡是不承认耶稣基督是成了肉身来的,那灵就不是出于神,而是敌基督者的灵;你们听过他要来,现在他已经在世上了。
 • 中文标准译本
  任何灵不承认耶稣的,这灵就不是出于神,而是那敌基督者的灵。你们听说过这灵要来,而它现在已经在世上了。
 • 新標點和合本
  凡靈不認耶穌,就不是出於神,這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來,現在已經在世上了。
 • 和合本2010(上帝版)
  凡不宣認耶穌的靈,不是出於上帝。這是那敵基督者的靈;你們從前聽見他要來,現在他已經在世上了。
 • 和合本2010(神版)
  凡不宣認耶穌的靈,不是出於神。這是那敵基督者的靈;你們從前聽見他要來,現在他已經在世上了。
 • 聖經當代譯本修訂版
  任何靈若不承認耶穌,就不是從上帝來的,而是敵基督者的靈。以前你們聽說敵基督者要來,現在他已經在世上了。
 • 聖經新譯本
  凡是不承認耶穌基督是成了肉身來的,那靈就不是出於神,而是敵基督者的靈;你們聽過他要來,現在他已經在世上了。
 • 呂振中譯本
  每一個靈不承認耶穌的、不是出於上帝。這就是敵基督者的靈、你們曾聽說他要來的;如今他已經在世界上了。
 • 中文標準譯本
  任何靈不承認耶穌的,這靈就不是出於神,而是那敵基督者的靈。你們聽說過這靈要來,而它現在已經在世上了。
 • 文理和合譯本
  凡靈之不認耶穌者、非由上帝、乃敵基督者也、爾曾聞其將至、今已在世矣、
 • 文理委辦譯本
  如不言耶穌基督成人身而誕降者、非由上帝出矣、此為基督敵、其必猝至、爾素聞之、今且在世矣、
 • 施約瑟淺文理新舊約聖經
  凡神不認主耶穌成人身而誕降者、則非由天主、此乃敵基督者之神、從二節起或作感於天主之神有可徵焉凡自言感於神者認耶穌基督成人身誕降則由天主也凡自言感於神者不主耶穌成人身而誕降則非由天主乃由敵基督者也爾素聞必至者、今已在世矣、
 • 吳經熊文理聖詠與新經全集
  凡否認耶穌者、悉非感於天主、而感於反基督者也。夫反基督之將臨也、爾等夙已聞之、今則已在人間矣。
 • New International Version
  but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.
 • New International Reader's Version
  But every spirit that doesn’t agree with this does not belong to God. You have heard that the spirit of the great enemy of Christ is coming. Even now it is already in the world.
 • English Standard Version
  and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you heard was coming and now is in the world already.
 • New Living Translation
  But if someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth about Jesus, that person is not from God. Such a person has the spirit of the Antichrist, which you heard is coming into the world and indeed is already here.
 • New American Standard Bible
  and every spirit that does not confess Jesus is not from God; this is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming, and now it is already in the world.
 • New King James Version
  and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world.
 • American Standard Version
  and every spirit that confesseth not Jesus is not of God: and this is the spirit of the antichrist, whereof ye have heard that it cometh; and now it is in the world already.
 • Holman Christian Standard Bible
  But every spirit who does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist; you have heard that he is coming, and he is already in the world now.
 • King James Version
  And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that[ spirit] of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.
 • New English Translation
  but every spirit that does not confess Jesus is not from God, and this is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming, and now is already in the world.
 • World English Bible
  and every spirit who doesn’t confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God, and this is the spirit of the Antichrist, of whom you have heard that it comes. Now it is in the world already.

交叉引用