Aa
命提摩太盡職
1我於上帝及將鞫生者死者之基督耶穌前、以其顯與其國諭爾、
2宜宣道、無論得時與否、必專務之、以恆忍訓誨、而質證、斥責、勸勉、
3蓋時至、人將不容正教、因其耳癢而徇己慾、多集厥師、
4厭聞真理、轉向虛談、
5爾惟事事節制耐苦、作宣道之工、以盡厥職、
自言己將逝世
6蓋我方被灌奠、逝期至矣、
7我已戰善戰、盡程途、守主道、
8今而後有義冕為我而備、義鞫之主、將於乃日賜我、不第我也、亦暨凡慕其顯著者、○
命提摩太速攜馬可來
9爾務速就我、
10底馬慕斯世而棄我、往帖撒羅尼迦革勒士加拉太提多撻馬太
11路加偕我、爾來則攜馬可至、蓋彼之役事、有益於我、
12我已遣推基古以弗所
13我在特羅亞 加布家所留之外服、爾來攜之、並諸書、羊革者為尤要、
示以謹防亞力山大
14銅工亞力山大多方害我、主將依其行而報之、
15爾宜慎防之、以其甚拒我言也、
示以初次被審判之事
16我始申訴、無人助我、而皆遺我、願勿罪之、
17然主左右我、剛健我、由我徧宣斯道、俾異邦皆聞之、且我得拯於獅口、
18主將拯我脫諸惡行、救我入於天國、願榮歸之、爰及世世、阿們、○
末以問安求恩結此書
19百基拉 亞居拉阿尼色弗之家安、
20以拉都哥林多、惟特羅非摩我留之於米利都、因病故也、
21爾務於冬前就我、友布羅 布田 利奴 革老底亞與諸兄弟問爾安、
22願主偕爾靈、恩偕爾曹焉、