Aa
西巴獻禮媚王控告其主米非波設王以其主之田賜之
1 大闢過山巔未遠、米非波設西巴、備二驢、載餅二百、葡萄乾一百穗、無花果一百方、酒一革囊、來迓。
2王曰、汝攜此何意。西巴曰、驢為王眷聚所乘、餅及無花果供給少者、所有之酒以飲行野困憊者。
3王曰、爾主之孫何在。曰、在耶路撒冷、彼曰、今日以色列族、必以祖之國祚、仍歸乎我。
4王曰、米非波設所有、必歸於爾。西巴拜謝曰、願於我主我王前、得沾恩寵。
大闢至巴戶林有掃羅族示每者出而詛之
5 大闢王至巴戶林、有掃羅族、其喇示每出、且行且詛、
6石擊大闢、及王左右臣僕、民眾武士。
7示每詛曰、汝乃殘忍之子、行惡之人、速去勿遲。
8爾戮掃羅全家、移其國祚、今耶和華已報其仇、以爾國位、與子押沙龍、惟爾殘忍、自取咎戾。
9西魯雅亞庇篩告王曰、彼猶已斃之犬、詛我主我王、曷故、我請往斬其首。
10王曰、西魯雅之子我與爾何與、耶和華使之詛大闢、誰能禦之、聽其咒詛可也。
大闢容忍並戒人以毋殺之
11又告亞庇篩與臣僕曰、我所生之子、尚欲害我命、況此便雅憫人乎。耶和華使詛而我容之。
12庶幾耶和華眷顧我。緣其咒詛、加我以善。
13大闢與從者行於道、示每行於山旁、相對之處、且行且詛、擲石揚塵。
14王與侍從困憊、養其精力。
戶篩臣押沙龍以施其計
15 押沙龍以色列族眾、及亞希多弗耶路撒冷
16大闢亞其戶篩押沙龍曰願王千歲、呼之者再。
17押沙龍曰、奚不與友偕、爾何不敦友誼、
18戶篩曰、耶和華所特簡、以色列族所遴選者、我必歸之、而與之偕。
19我當服事者為誰、豈非王子乎、昔我事爾父者若何、今事爾亦當如是。
亞希多弗進謀
20 押沙龍亞希多弗曰、今日之事、如何處置、爾其斟酌之。
21對曰、爾父留妃以守宮闈、爾與偕寢、以色列族中知爾為父所憾、必協力助爾。
22有人張幕於宮巔、押沙龍遂御嬪妃、以色列族中無不知之。
23亞希多弗昔從大闢、今從押沙龍、所議之事、人視之若諮諏於上帝。