Aa
大衛遣使詣哈嫩
1厥後、亞捫族王沒、其子哈嫩嗣位、
2大衛曰、昔哈嫩拿轄施仁慈於我、今我將施仁慈於其子哈嫩、遂遣僕往、唁其喪父、大衛僕至亞捫族地、
3亞捫族之牧伯謂其主哈嫩曰、大衛遣唁者詣爾、爾意大衛果敬爾父乎、大衛遣僕詣爾、詎非窺察此城、而傾之耶、
4哈嫩遂執大衛僕、薙其鬚之半、中斷其衣至臀、而遣之歸、
5其人深以為恥、或以告大衛、乃遣人迎之曰、可居耶利哥、俟鬚長而後歸、○
遣將戰亞捫人與亞蘭人
6 亞捫族知己為大衛所惡、遂遣人募伯利合瑣巴亞蘭人、步卒二萬、及瑪迦王所偕之人一千、陀伯人一萬二千、
7大衛聞之、則遣約押率勇士全軍、
8亞捫族出、列陳於邑門、瑣巴 利合亞蘭人、及陀伯人、瑪迦人、別列於野、
9約押見其前後列陳、則簡以色列之精兵、陳列行伍、以禦亞蘭人、
10以餘軍付弟亞比篩、陳列行伍、以禦亞捫族、
11曰、如亞蘭人強於我、爾則助我、如亞捫人強於爾、我則助爾、
12宜強乃志、爾我當為我民、及我上帝邑、為大丈夫、願耶和華成其所欲、
亞蘭亞捫二族敗遁
13 約押與所偕之民、進與亞蘭人戰、亞蘭人遁於其前、
14亞捫族見亞蘭人遁、亦遁於亞比篩前、而入於邑、約押遂離亞捫族、返耶路撒冷、○
15亞蘭人見己為以色列所敗、則咸集焉、
16哈大底謝遣使招河外之亞蘭人出、遂至希蘭哈大底謝之軍長朔法率之、
17或告大衛、遂集以色列眾、濟約但、至希蘭亞蘭人列陳、與大衛戰、
18亞蘭人遁於以色列眾前、大衛戮其戰車七百乘之卒、騎兵四萬、擊其軍長朔法、致死於彼、
19臣服哈大底謝之諸王、見其為以色列所敗、遂與以色列修好、而服事之、嗣後亞蘭人不敢助亞捫族、