Aa
大闢遁入非利士地投迦特王亞吉
1 大闢慮後日為掃羅所害、不如速遁於非利士人地。掃羅見我不在以色列四境、必不索我、我可脫其手。
2大闢啟行、與從人六百、投迦特王、馬惡亞吉
3大闢及其僕從、暨眾之眷聚、居於迦特、與亞吉偕。大闢有二妻、耶斯烈地之女亞希暖、與曾適拿八加密地之女亞庇該
4或以大闢遁於迦特掃羅掃羅不復索焉。
大闢求城於亞吉
5 大闢亞吉曰、如僕沾爾恩、請以邊隅之邑賜為居處、何必京都與爾偕居乎。
6亞吉乃賜以息臘、故息臘猶大王、迄於今日。
7大闢非利士人地之時、計一年有四月。
大闢常攻鄰族乃言所攻悉以色列人亞吉遂信之
8 大闢與其僕從、侵基述人、其色人、亞馬力人、昔此族歷居斯土、凡欲往書耳埃及者、必由是道。
9大闢擊之、不使男女得存其生、奪牛羊驢駝、及其衣服、旋歸而見亞吉
10亞吉問曰。今日所侵何地。大闢曰、猶大南境、耶喇滅南、及基尼南。
11大闢不使男女得存其生、恐其往告迦特人、云、大闢所行如此。自後大闢非利士人地、屢行若是。
12亞吉大闢、自謂大闢見惡於以色列族、必永為我僕。