Aa
撒母耳卒大闢自把蘭遣人往見拿八問安求其饋物
1 撒母耳沒、以色列族咸集、緣之哭泣、葬於故家、即拉馬邑。大闢啟行、詣把蘭野。
2有人素居馬雲、其業在加密、家甚富、有綿羊三千、山羊一千、在加密剪羊毛。
3其人屬迦勒家、名拿八、剛愎不仁、妻名亞庇該、聰慧豔麗。
4大闢在野、聞拿八剪羊毛、
5遣少者十人、謂之曰、汝至加密、往見拿八、託我名、問其安、
6曰、願爾全家、與凡所有、永得綏安。
7我聞爾僱傭以剪羊毛。昔爾牧者與我在加密、我不之害、彼無所失。
8可問爾少者、彼必告爾、今屆爾獲利之日、我少者至、望沾爾恩、隨爾所有之物、賜爾僕、及爾子大闢
拿八恣意詈之大闢聞之甚怒欲滅之
9 大闢之少者至、以斯言告、不贅一詞。
10拿八曰、耶西之子大闢為誰、邇時僕逋逃其主者甚眾。
11我餅我水、我所宰之肉、當予剪毛者、豈可賜於不知奚自者乎、
12大闢之少者歸以告。
13大闢曰、各當繫刃從者遵命、大闢亦繫刃。從大闢者四百人、守什物者二百人。
拿八妻亞庇該聞其事
14有一少者告拿八亞庇該、曰、大闢自野遣人、請我主安、反見詈焉。
15疇昔在野、我與彼偕、蒙其善視、彼不害我、我無所失。
16我牧羊時、彼與我偕、永朝永夕、衛我如垣。
17我主秉性甚厲、不能與言、故害及全家、汝當籌畫、如何以行。
攜禮物往見大闢
18 亞庇該速取餅二百、酒囊二、已烹之羊五、烘穀十五斗、葡萄乾一百穗、無花果餅二百方、俱載於驢、
19謂其僕曰、爾曹先行、我乃後至。婦不以此事告夫。
20乘驢下山坡、忽遇大闢、率眾來迎。
21大闢追思、昔日在野之時、守其所有、毫無遺失、豈非徒勞、彼以怨報德、
22我必攻擊、至於明晨、凡其所有、不遺一男。願耶和華降罰於我敵亦若是。
以明哲言挽其怒
23 亞庇該大闢、速下驢、俯伏於前、
24曰我主歟、願咎歸於我、容進一詞、請聽婢言。
25拿八秉性甚厲、人符其名、所行不端、25:25 拿八譯即不端我主勿以為意、昔我主所遣之少者、婢不及見。
26爾欲流人血、以伸己冤、耶和華止爾、我指耶和華以誓、亦指爾生命以誓、願爾敵、及凡欲害爾者、俱如拿八
27婢以禮物呈於我主、願爾執事受焉。
28宥我罪戾、我知耶和華將祐我主、克昌厥後、我主緣耶和華戰時、必拯爾於患難。
29設有追襲爾、欲害爾命者、願我主之命、為爾上帝耶和華所保、恆與生者偕、敵之生命、其喪甚速、如以繩發石。
30耶和華曾許我主、必加善視、越至後日、踐其前言、立我主為以色列君。
31當斯時、我主必追憶今日之事、不伸己冤、不流無辜之血、心不窒礙、毫無遺憾。我主既蒙耶和華善待、則垂念爾婢。
32大闢曰、以色列族之上帝耶和華、今日遣爾迎我、當頌美之。
33爾今日勸我、不流血、不伸冤、願得純嘏。
34以色列族之上帝耶和華、使我無加害於爾、我指上帝而誓、如爾不速來晉接、則拿八所有、我必攻毀、至於明晨、不遺一男。
35大闢受饋曰、我聽爾言、許爾所求、爾可安然以歸。
拿八聞其事甚驚惶越十日乃死大闢娶亞庇該為妻
36 亞庇該拿八所、見其設盛饌、可儗侯王、拿八醉甚、中心喜悅、是夕事無鉅細、俱不以告。
37詰朝拿八宿酲已解、其妻以實告之、拿八喪膽、屹焉如石。
38越十日、耶和華拿八遂死。
39大闢拿八死、則曰、耶和華不許其僕行惡、我見辱於拿八耶和華伸我冤、以報其惡、當頌美焉。大闢遣人語亞庇該、欲娶為室。
40大闢之僕至加密、見亞庇該、告曰、大闢欲娶爾為妻、遣我來迓。
41亞庇該俯伏於地、曰、容婢供役、濯主僕之足。
42速與乘驢、五女相從、偕大闢之使以往、為大闢妻。
先娶亞希暖為妻
43 大闢先娶耶斯烈地之女亞希暖、至是與亞庇該、俱為其妻、
掃羅女米甲改適八氐
44 掃羅之女米甲、曾為大闢所娶、其後掃羅使之改適伽林拉億八氐